Fakultät für Chemie und Pharmazie

Faculty Council and Senate Meetings

Fakultätsratssitzungen im Wintersemester 2018/2019

24. Oktober 2018

12. Dezember 2018 (bei Bedarf)

30. Januar 2019

Senatssitzungen der LMU im Wintersemester 2018/2019

15. November 2018

13. Dezember 2018

7. Februar 2019

Senatssitzungen der LMU im Sommersemester 2019

23. Mai 2019
27. Juni 2019
25. Juli 2019

Contact: See Dean's Office